Ordlista

Vi har skapat en ordlista med en del ord och begrepp som det kan hända att du stöter på i vården.

Abrasio: Skrapning av livmodern eller livmoderhalsen för att ta vävnadsprover.

Adjuvant behandling: Kompletterande behandling efter operation, till exempel cytostatikabehandling.

Analgetika: Smärtstillande läkemedel.

Anamnes: Sjukdomshistoria.

Androgener: Manliga könshormoner.

Anestesi: Att inte känna. Ofta i betydelsen narkos (sövning).

Antiemetika: Läkemedel mot illamående.

Antikroppsbehandling: Ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som kan blockera tillväxt hos vissa typer av cancerceller.

Antitumoral: Mot tumör.

Ascites: Vätska fritt i bukhålan.

ASIH: Kan heta annorlunda i olika regioner men innebär avancerad sjukvård i hemmet.

Asteni: Orkeslöshet.

Atypi: Avvikelse från det normala. Kan ha både godartade och elakartade orsaker.

Baseline: Utgångsvärde.

Benign: Godartad.

Bilateral: På båda sidorna. Vid pariga organ, både på höger och vänster.

Biopsi: Vävnadsprov.

Bladderscan: Mätning av residual-urin (kvar-urin) i blåsan med ultraljud.

Brachyterapi (inre strålbehandling): Strålbehandlingsmetod där strålbehandling ges inuti eller nära tumören.

BRCA: Genmutationer med hög risk för att utveckla äggstocks-och bröstcancer.

Brytpunktssamtal: Samtal mellan patient, närstående och läkare vid övergång från botande och bromsande vård till vård i livets slutskede.

Cancer abdominis: Cancer i buken.

CA125: Tumörmarkör för äggstockscancer.

Cervixcancer: Livmoderhalscancer.

Cervix uteri: Livmoderhals.

Corpus uteri: Livmoderkropp.

CVK (Central venkateter): Tunn slang i ett av kroppens större blodkärl på halsen eller under nyckelbenet. Används bland annat för att kunna ge läkemedel, blod eller näring direkt i blodet eller ta blodprover.

Cytologi: Analys av celler.

Cysta: Hålrum eller tumör innehållande vätska.

Cystit: Urinvägsinfektion eller blåskatarr utan feber.

Cystoskop: Undersökning av urinblåsa och- rör med instrument.

Cytostatika, cellgifter eller kemoterapi: En grupp läkemedel som dödar eller hindrar tillväxten av cancerceller.

Deletär: Skadlig.

Diagnosticerad: Konstaterad sjukdom.

Dietära: Kostrelaterade.

Differentieringsgrad: Anger hur mycket en tumör skiljer sig från den friska ursprungsvävnaden. En låg differentieringsgrad betyder att tumören skiljer sig mycket från ursprungsvävnaden, meden en hög differentieringsgrad betyder att den skiljer sig lite.

Disseminerad: Utbrett/spridd.

Dränage: Tunn slang som leder bort vätska.

DT, Datortomografi, skiktröntgen CT: Röntgenundersökning som skapar detaljerade bilder av kroppens organ.

Dysplasi: Patofysiologisk förändring av vävnad.

Egenvård: Sådant du kan göra själv eller med hjälp av exempelvis en närstående eller personlig assistent.

Endokrinologi: Läran om körtelsjukdomar.

Endometrie: Livmoderslemhinna.

Endometriecancer: Livmodercancer.

Endometrios: Innebär att det finns livmoderslemhinna utanför livmodern.

Epidemiologi: Forskning som studerar utbredningen, exempelvis en sjukdoms utbredning i olika åldrar eller ålderskategorier.

Epikris: Sammanfattning av ett sjukdomsfall.

Epiduralt: Behandling i ryggmärgskanalen (exempelvis EDA).

ERAS (Enhanced recovery after surgery): Ett standardiserat program som används för att en persons återhämtning efter operation ska bli så effektiv och bra som möjligt.

ESVL: Stötvågsbehandling av njursten.

Etiologi: Läran om orsakssamband, exempelvis orsaker till en sjukdom.

Expektans: Avvakta med behandling eller åtgärd.

Extern: Utanpå, yttre.

Fatigue: En särskild trötthet som du inte kan vila bort. Fatigue kan uppstå i samband med sjukdom och behandling.

Fertilitet: Förmågan att bli gravid.

FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics): En förening som står bakom den internationella stadieindelningen för gynekologisk cancer.

Finnålspunktion: Provtagning då en tunn nål används för att ta ut celler från exempelvis en tumör för mikroskopisk undersökning.

Fistel: Onormal kanal i kroppen.

Flare-up: Uppblossande sjukdom eller symtom.

Fördröjd primärkirurgi: Operation efter att du fått ett antal cytostatikabehandlingar.

GnRH: Könshormonstyrande hormon från hypofysen.

Gy, Gray: Enhet för att mäta strålningsdos.

Hematom: Blåmärke.

Hematuri: Blod i urinen.

Hereditet: Ärftlighet.

Histologi: Vävnadslära.

Hormonell behandling/endokrin behandling/antihormonbehandling: Läkemedel som påverkar könshormonerna.

HPV: Humant papillomvirus.

HRD: Defekt reparation av DNA dubbelsträngsbrott.

Hyperplasi: Förstoring av vävnad, celltillväxt utan tumörbildning.

Hysterktomi: Borttagande av livmoder.

Immunterapi: Läkemedel som aktiverar kroppens immunförsvar så att immunförsvaret angriper cancercellerna.

Immunosupprimerande: Neddragning av immunförsvaret.

Implantation: Inplacering av främmande material eller spridning i samband med operation.

Interstitiell: Som finns i mellanrum.

Intramuskulärt: Injektion i muskel.

Intravenös: När till exempel ett läkemedel, näring eller annan vätska ges i ett blodkärl.

Invasiv: Växt av cancerceller i omliggande vävnad.

IPÖ (individuell patientöversikt): IPÖ är ett komplement till din patientjournal. IPÖ ger en grafisk sammanställning av informationen om ditt sjukdomsförlopp och dian behandlingar, presenterade på en tidslinje. IPÖ är under utveckling och finns idag för vissa diagnoser.

Isotopinjektion: Spruta med radioaktivt spårämne som kan ges vid till exempel en skintigrafi eller operation för att kunna identifiera eventuella metastaser.

Kardiovaskulär: En term som avser hjärta och blodkärl.

Kategorisering: Bestämmande/klassificering.

KIM (Komplementär och integrativ medicin): Ett samlingsnamn för många olika metoder som oftast inte används inom den vanliga hälso-och sjukvården.

Kirurgi: Operation.

Kolposkopi: Mikroskopisk undersökning av livmodertappen som görs vid en vanlig gynekologisk undersökning.

Konisering: Ingrepp där cellförändringar på livmodertappen tas bort.

Konkomitant behandling: När två eller fler behandlingar ges samtidigt.

Kortison: Steoridhormon.

Kotkompression: Hoptryckning/sammanfall av ryggkota.

Kreatinin (krea): Blodprov som visar njurfunktion.

Kurativt: Botande.

Körtelutrymning: Operation där lymfkörtlar avlägsnas.

Laparocentes: Stick i bukhålan för att tappa ur vätska.

Laparoskopi: Titthålsoperation.

Laparotomi: Operation via ett snitt i bukväggen.

Laserbehandling: Behandling med ljusstrålning.

Libido: Sexuell lust.

Lichen Sclerosus: Kronisk hudsjukdom.

Lob: Del av ett organ.

LPK, Leukocyter: Vita blodkroppar.

Lymfkörtlar: Körtlar anslutna till lymfbanor längs blodkärlen. Lymfkörtlarna är en del av kroppens immunförsvar.

Lymfödem: Lymfvätska som har samlat i en kroppsdel vilket gör att kroppsdelen svullnar.

Lynch Syndrom: Ett så kallat multitumörsyndrom som orsakas av ärftliga mutationer i gener. Innebär att du har en ökad risk att insjukna i ett antal cancersjukdomar som exempelvis tarmcancer, livmodercancer och äggstockscancer.

Lumen: Det ihåliga i ett organ.

Makroskopisk: Synlig för blotta ögat.

Malign: Elakartad.

Malignitetsgrad, tumörgrad: Anger hur aggressiv en cancer är.

Manifest: Tydlig/påvisbar.

MDK (Multidisciplinär konferens): En konferens där olika professioner diskuterar och tar fram förslag på bästa behandling för dig.

Mellannålsbiopsi (MNB): Provtagning då man med en mellanstor nål tar ut celler från till exempel en tumör för mikroskopisk undersökning.

Metabol: Ämnesomsättning.

Metastas (dottertumör): Tumör som bildats efter spridning från modertumören.

Miktion: Urinering.

Modaliteter: Sätt att genomföra åtgärder/behandlingar.

Monoterapi: Behandling med ett läkemedel/metod.

Morbiditet: Sjuklighet.

Morfologi: Läran om organens utseende.

Mortalitet: Dödlighet.

MR (Magnetkameraundersökning): Undersökning som ger detaljerade bilder av kroppens organ. Utförs med hjälp av ett magnetfält och radiovågor.

Målriktad behandling/målsökande behandling.

Narkos: Nedsövning.

Naturalförlopp: Förlopp av obehandlad sjukdom.

Nefrektomi: Borttagande av njure.

Nefrostomi: Urinavledning från njure med kateter.

Neoadjuvant behandling: Förberedande behandling som ges före annan behandling, det kan till exempel vara cytostatikabehandling som ges med målet att krympa tumörerna innan en operation.

Nokturi: Behov av att urinera nattetid.

Närstående: Person som du anser dig ha en nära relation till.

Oment: Bukhinnenät.

Ovarialcancer: Äggstockscancer

PAD (Patologisk anatomisk diagnos): Sammanfattande iakttagelse från en undersökning av ett vävnadsprov.

Palliativ vård: Bromsande och symtomlindrande vård för att förlänga livet och förbättra livskvaliteten vid sjukdom som inte går att bota.

Palpabel: Som går att känna med händer och fingrar.

Parametrium: Bindväv som omger livmodern.

Patologi: Läran om sjukdomar.

PEG (Perkutan endoskopisk gastrostomi): En tunn slang som sitter genom huden på magen in i magsäcken. Används bland annat för att ge näring och läkemedel.

Perifer neuropati: Känselbortfall och stickningar i händer och fötter. Detta kan leda till begränsad rörelseförmåga och motoriska svårigheter.

Perineum: Området mellan slidan och ändtarmen.

Peritoneum: Bukhinnan.

Peroral: Via munnen.

PET-kameraundersökning (PET-DT eller PET-CT): En röntgenundersökning som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. Utförs med hjälp av en radioaktiv substans som sprutas in i blodomloppet.

PICC-line (Perifert inlagd centralvenkateter): En tunn slang som förs in i ett av kroppens större blodkärl via ett mindre kärl på överarmen. Används bland annat för att kunna ge läkemedel, blod eller näring direkt i blodet eller ta blodprover.

PIN (Palpation i narkos): Gynekologisk undersökning där du är sövd.

Pleura: Lungsäck.

Portio: Livmodertapp.

Portvaktskörtel: Den lymfkörtel som cancerceller från tumören sprider sig till först vid spridning till lymfkörtlar.

Postoperativ: Efter operation.

Prehabilitering: Förebyggande insatser kring fysisk förmåga, näring, levnadsvanor och psykosocial situation.

Preoperativ: Före operation.

Prevalens: Förekomst.

Primärtumör: Den ursprungliga tumören, där cancercellerna först uppstod.

Progesteron: Ett av de kvinnliga könshormonerna.

Progress: Fortskridande, gradvis ökande.

Proktit: Inflammation i ändtarmen.

Prolaps: Framfall.

Proximal: Inåt/uppåt i kroppen. Motsatsen är distal.

Punktion: Uttömning av vätska eller provtagning.

PVK (Perifer venkateter): En tunn slang som läggs in i ett ytligt blodkärl. Används bland annat för att kunna ge läkemedel, blod eller näring direkt i blodet eller ta blodprover.

PX: Kirurgisk utskärning av vävnadsprov.

Pyelit: Njurbäckeninflammation.

Pyelonefrit: Infektion i övre njurvägarna (njurparenkymet och njurbäckenet).

Radikal: Borttagen med god marginal.

Radiokemoterapi: Kombinationsbehandling med strålbehandling och cytostatika.

Randomisera: Slumpmässigt indela.

Recidiv (Relaps): Återfall.

Regress: Tillbakagång av sjukdom eller symtom.

Rehabilitering: Insatser som ska förebygga och minska biverkningar av sjukdom och behandling. Insatserna ska ge dig och dina närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Rektalpalpation: Känna med finger i ändtarmen.

Remission: Tillfällig förbättring i sjukdomstillstånd, så att du inte har några symtom längre och att man inte kan se spår av sjukdom i laboratorieprov och/eller röntgenundersökning.

RIK (Ren Intermittent Katetrisering): Regelbunden tömning av urinblåsan (flera gånger per dag) med en kateter som tas ut efter användandet.

RTLH (Robotassisterad total laparoskopisk hysterektomi): Borttagande av livmoder med titthålsteknik.

Salpingektomi: Borttagande av äggledare.

Screening: Sökning efter sjukdom hos friska individer.

Second opinion (förnyad medicinsk bedömning): Sjukdomen bedöms av en annan specialist än den som gjort den ursprungliga bedömningen.

Sentinel Node: Portvaktskörtel. Den lymfkörtel som cancerceller från tumören sprider sig till först vid spridning till lymfkörtlarna.

Sfinkter: Ringmuskel.

SOE (salpingooforektomi): Borttagande av äggledare och äggstock.

Splenektomi: Borttagande av mjälte.

Steorid: Viss typ av hormon, till exempel kortison.

Strålbehandling/radioterapi yttre: Joniserande strålning som ges via en accelerator som riktar strålning mot tumören.

Subkutan: Under huden.

Suprapubisk kateter: Kateter i urinblåsan via bukväggen.

SVP (Subkutan venport): Liten dosa med en slang som opereras in under huden, under nyckelbenet och som har förbindelse med ett av kroppens större blodkärl. Används för att kunna ge bland annat läkemedel, blod eller näring direkt i blodet eller ta blodprover.

Symtomafologi: Sjukdomsyttring i form av besvär/sjukdomstecken.

Terapiform: Behandlingsform.

Testosteron: Manlig könshormon.

TPN (total parental nutrition): OM du får i dig mer än 75 % av ditt näringsintag via blodbanan kallas det TPN.

Trachelektomi: Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer där enbart en del av livmoderhalsen opereras bort.

Trombocyter (TPK): Blodplättar.

Ultraljud: Undersökning med ljudvågor som ger en bild av inre organ och vävnader.

Undersökning i narkos (UIN): Gynekologisk undersökning där du är sövd.

Unilateral: Ensidig.Uremi: Urinförgiftning.

Urinretention: Oförmåga att tömma urinblåsan fullständigt.

Uretra: Urinrör.

Uretrit: Urinrörsinfektion/inflammation

Uretär: Urinledare.

Uretärkateter: Kateter som placeras mellan njuren och urinblåsan.

Vesica urinaria: Urinblåsa.

Viscera: Inre organ i buken.

Vulva: Kvinnans yttre könsorgan.

Vårdcentral/Hälsocentral/Husläkarmottagning/Distriktsläkarmottagning: Vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvård.

Vårdprogram: För nästan alla diagnoser finns det idag nationella vårdprogram. Vårdprogrammen är nationella riktlinjer som ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Vävnad: Celler med liknande utseende och samma egenskaper som tillsammans bygger upp kroppens olika delar.

Östrogen: Ett av de kvinnliga könshormonerna.

Ödemtendens: Benägenhet för vätskesvullnad.

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här