Vulvacancer

Vulvacancer innebär att cancersjukdomen utgår från vulva. Vulva innefattar yttre delarna av kvinnans könsorgan, inklusive yttre- och inre blygdläppar, klitoris, urinrörsöppning, slidöppning och mellangård.

Vulvacancer klassificeras som en ovanlig cancersjukdom, och i Sverige insjuknar cirka 150 personer per år och årligen dör 65 personer till följd av samma sjukdom. I Sverige utgör vulvacancer cirka 0,6 % av all cancer hos kvinnor.

Antalet nya fall av vulvacancer (incidens) har ökat sedan 1970–1990-talen och ökningen har varit störst hos yngre kvinnor.

Man kan insjukna i vulvacancer oavsett ålder, men medianåldern vid insjuknande i Sverige är drygt 75 år och en tredjedel är 80 år eller äldre vid diagnos.

För mer information besök gärna;

1177

Cancerfonden

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Vulvacancer kan ge ett eller flera symtom och det är inte ovanligt att kvinnan går en lång tid med symtom innan diagnos ställs. Vanliga symtom är;

 • Hård knöl, knuta eller hudförändring
 • Sår som inte läker
 • Sår som blöder
 • Kliar eller svider i vulva under en längre tid
 • Förstorad lymfkörtel i ljumsken

För mer information besök gärna;

1177

Cancerfonden

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Forskningen är övertygad om att man idag inte känner till allt om orsakerna till vulvacancer, men det finns några kända riskfaktorer;

 • HPV-infektioner. Idag tror man att cirka 35 % av all vulvacancer har koppling till HPV. Den HPV-associerade vulvacancern drabbar oftast något yngre kvinnor än den icke HPV-associerade.
 • Rökning
 • Hudsjukdomen lichen sclerosus et atrophicus
 • Nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av immundämpande behandling efter organtransplantation eller vid svår reumatisk sjukdom
 • Övervikt
 • Tidigare cellförändringar i cervix
 • Tidig menopaus
 • HPV-vaccin har bevisad effekt på flera olika cancerformer orsakad av HPV-infektion.

För mer information besök gärna;

1177

Cancerfonden

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Vid misstanke om vulvacancer genomgår du en utredning. Vilka undersökningar som ingår i utredningen beror på symtom, misstänkt spridning och allmäntillstånd.

Sedan 2015 finns Standardiserade Vårdförlopp (SVF) som innebär att utredningen organiseras så den går så snabbt som möjligt. Här kan du läsa mer om SVF för vulvacancer.

 • Vid utredning av vulvacancer kan det bland annat ingå;
 • Anamnes inklusive cancerärftlighet
 • Gynekologisk undersökning (inklusive cellprov)
 • Vävnadsprover
 • Röntgenundersökningar
 • Undersökning av lymfkörtlar exempelvis med hjälp av ultraljud, vävnadsprover och/eller med hjälp av sentinel node operation (operation av portvaktskörteln)
 • Undersökning under narkos, och då vid behov ännu fler vävnadsprover

I januari 2017 centraliserades all vulvacancerbehandling till fyra nationella centra vilka finns på orterna; Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm. De fyra centra har varje vecka nationella multidisciplinära videokonferenser, vilket är en konferens där flera olika professioner är närvarande för att komma fram till bästa möjliga behandling för dig.

Rekommendationen är att alla nyupptäckta fall och återfall av vulvacancer ska diskuteras på nationella multidisciplinära konferenser.

För mer information besök gärna;

1177

Cancerfonden

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Vilken behandling som blir aktuell för dig beror på vilken form av vulvacancer du har, om och hur den har spridit sig och ditt allmäntillstånd.

Då behandling av vulvacancer är nivåstrukturerad till fyra centra (Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm) kan det bli aktuellt att du kommer genomgå din behandling eller delar av behandlingen på en annan ort än din hemort. Syftet med nivåstruktureringen är att samla kompetens då antalet fall av vulvacancer är få.

De allra flesta som behandlas för vulvacancer kommer genomgå kirurgi, man försöker operera bort så mycket cancer som möjligt och en del av vävnaden runt omkring för att minska risken att cancerceller finns kvar. Hur omfattande operationen blir beror på cancerns omfattning och utbredning.

Operationssåret sys ihop direkt eller så täcks såret med hud från exempelvis låren eller skinkorna (det kallas rekonstruktion med lambåteknik)

Ibland behövs också operation i ljumskarna där det finns lymfkörtlar som cancern kan sprida sig till. Det kan då bli aktuellt med sentinel node operation, vilket är en operation där bara en eller några lymfkörtlar operas bort, de så kallade portvaktskörtlarna, eftersom det är dit cancersjukdomen når först om den sprider sig. Ibland är det också aktuellt med lymfkörtelutrymning vilket innebär att alla körtlar i ena eller bägge ljumskarna tas bort.

Hur länge du behöver stanna på sjukhuset beror på hur stor operationen var och ditt mående. Efter operationen kan du behöva kateter och exempelvis dränage om du opererat lymfkörtlar.

Ibland kan det också bli aktuellt med strålbehandling som ensam behandling eller i kombination med operation eller cytostatika. Cytostatika är ett läkemedel som tar sönder celler som delar sig, och ges oftast i droppform, men kan också ges i exempelvis tablettform.

Det kan vara möjligt med fertilitetsbevarande åtgärder, och om detta behöver du få information av din behandlande läkare. Det är däremot ovanligt att kvinnor i fertil ålder insjuknar i vulvacancer.

De olika behandlingsformerna har olika biverkningar, och att ha tankar och funderingar kring biverkningar är naturligt. Många biverkningar går att lindra och har du funderingar är det viktigt att diskutera detta med behandlande läkare och kontaktsjuksköterska.

Har man inte redan passerat klimakteriet vid diagnos kan behandling leda till ett påskyndat klimakterie. Att hamna i ett för tidigt klimakterium upplever många som mycket jobbigt, och det är inte ovanligt med exempelvis värmevallningar, förändrat humör och torra slemhinnor. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam och att det finns hjälp att få.

Att diagnosticeras med cancer och behandlas är omvälvande mentalt och fysiskt och vi rekommenderar dig att läsa mer i vårt kapitel om rehabilitering. Det är inte ovanligt att drabbas av biverkningar lång tid efter att behandlingarna avslutats och då kallas de för sena biverkningar.

Vilken uppföljning som blir aktuell för dig beror på vilken form av vulvacancer du har, vilken behandling du genomgått och hur du mår. Uppföljningen har som syfte att fånga upp ditt mående, biverkningar och följa behandlingens effekt.

För mer information besök gärna;

1177

Cancerfonden

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

De flesta som diagnosticeras med vulvacancer får sin diagnos i ett tidigt skede, och sjukdomens stadium är betydelsefull för prognosen då spridd sjukdom är mer svårbehandlad.

Femårsöverlevnaden för vulvacancer utan spridning är cirka 90 %.

Vill du läsa om prognos vid vulvacancer rekommenderar vi att du tar del av vårdprogrammet för vulvacancer och kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Kvalitetsregistret för gynekologisk cancer sammanfattar regelbundet data, och relativ överlevnad är en parameter som följs i registret.

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Kvalitetsregistret för gynekologisk cancer.

Ibland återkommer cancersjukdomen och då kallas det återfall eller recidiv.

Inom vården talar man om kurativ vs palliativ behandling. Kurativ behandling betyder botande behandling, och palliativ behandling betyder att sjukdomen inte längre går att bota men att man kan göra mycket för att patienten ska ha en god livskvalitet och det kan innebära aktiva behandlingar med exempelvis cytostatika. Det är viktigt att komma ihåg att många lever med ”kronisk cancer” i flera år och med en god livskvalitet. Vid ett lokalt återfall av vulvacancer är det oftast aktuellt med kurativ behandling.

Vilken behandling du får vid ett återfall beror på många faktorer som exempelvis hur du mår, cancerns utbredning och vilka behandlingar du tidigare genomgått.

Vid återfall kan det bli aktuellt med kirurgi, cytostatika eller strålbehandling.

Alla som får återfall bör diskuteras på en nationell multidisciplinär videokonferens, vilket innebär en konferens där flera olika professioner är närvarande för att komma fram till bästa möjliga behandling för dig.

Är du intresserad av att läsa mer om återfallsbehandling rekommenderar vi dig att läsa mer i vårdprogrammet för vulvacancer samt vårt stycke om palliativ vård.

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

För mer information besök gärna;

r vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Ärftlighetens betydelse vid vulvacancer är ännu inte helt klarlagd, men man ser att det finns en ökad förekomst av vulvacancer i vissa familjer i Sverige och bland unga aboriginska kvinnor i Australien, och dessa faktorer verkar tala för att det då finns ärftliga faktorer som ökar risken att insjukna i vulvacancer.

Kvinnor som har Fanconis anemi (genetisk sjukdom) har också en ökad förekomst av vulvacancer och där tror man att genetiska faktorer bidrar till den ökade förekomsten.

Kunskapen om genetiska faktorer ökar ständigt och man bör alltid berätta om sin familjs cancerhistoria för läkaren.

Vårdprogrammet för vulvacancer (för nästan alla cancersjukdomar finns det idag nationella vårdprogram). Vårdprogrammen ska bygga på bästa medicinska kunskap och ge rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Övrigt

Vid samtalet med läkaren har du möjlighet att få svar på dina frågor och funderingar. Eftersom det är lätt att glömma bort vad du tänkt fråga om så tipsar vid dig att skriva ned dina frågor inför besöket och att du i förväg väljer ut vilka frågor du vill ha svar på.

Vi rekommenderar dig också att ha med dig någon närstående under läkarbesöket. Om du har någon med dig vid besöket kan du be personen att skriva ner vad som sägs, så att du efteråt kan gå tillbaka och läsa. Din närstående kan vara ett stöd både känslomässigt och praktiskt. Be också om att få en skriftlig vårdplan – det har du rätt till.

Att du ställer frågor innebär inte att du ifrågasätter vårdpersonalen och deras arbete. Det betyder bara att du är intresserad av din vård och att du vill samarbeta med vården för att uppnå bästa möjliga resultat.

Du har rätt att kräva att läkaren och vårdpersonal använder ett språk som du förstår. Om du inte förstår första gången be dem upprepa tills du förstår. Har du exempelvis svårt att tala eller förstå svenska, har en hörsel- eller synnedsättning kan du få hjälp av en tolk. Kontakta då mottagningen före besöket och informera att du har behov av tolk.

Du har rätt till en fast vårdkontakt (oftast är en namngiven kontaktsjuksköteraska eller läkare) och det är bra att veta vem som kommer bli denna kontakt, fråga vem som kommer bli din kontakt.

Tänk gärna igenom dessa frågeställningar inför besöket;

 • Vilka är dina förväntningar på besöket?
 • Är det något särskilt som besvärar dig?
 • Vad är viktigt för dig just nu?

 

Förslag på frågor du kan ta med dig till ditt läkarbesök;

 • Vilken form av cancer har jag?
 • Hur kommer ni att behandla mig?
 • Vilken behandling kommer jag att börja med?
 • Vad kan jag förvänta mig av behandlingen; att bli helt botad, att förlänga livet eller att symtomen behandlas?
 • Vilka biverkningar kan jag få och vilken hjälp kan jag få att hantera dem?
 • Hur lång tid tar varje behandling?
 • Hur följer ni upp behandlingen under behandlingstiden?
 • Behöver jag ligga på sjukhus under behandlingen?
 • Vad kan jag själv göra för att underlätta behandlingen?
 • Kommer jag att kunna fortsätta att arbeta under behandlingstiden?
 • Om cytostatika; Kommer jag tappa håret av cellgifterna?
 • Om operation; Vilken typ av operation är bäst vid den här typen av cancer – och varför?
 • Om operation; Berättar ni vad som opereras bort om jag vill veta det?
 • Om jag är/blir orolig för diagnosen och behandlingen finns det någon jag kan prata med?
 • Vad görs om behandlingen inte hjälper?
 • Finns det andra typer av behandlingar för min typ av cancer?
 • Finns det forskningsstudier jag skulle kunna delta i?
 • Hur sker uppföljningen efter avslutad behandling? Hur länge?
 • Vem kan jag ringa till på natten eller veckosluten om jag behöver hjälp eller oroar mig för biverkningar?
 • Vilken hjälp kan jag komma att behöva hemma den första tiden?
 • Kan sjukdomen och/eller behandlingarna påverka min sexualitet?
 • Kommer jag kunna få biologiska barn?
 • Vilken rehabilitering kan ni erbjuda mig?
 • Vilket stöd kan ni erbjuda mig och mina närstående?
 • Hur märker jag om cancern kommit tillbaka?
 • Kan den cancersjukdom jag har/eller har haft bero på ärftlighet? Var kan jag och mina närstående få veta mer?
 • Var kan jag vända mig om jag vill ha second opinion (en förnyad medicinsk bedömning) för att diskutera igenom behandling med ytterligare en läkare/enhet?

Utskriftsvänlig version här

 

Läs gärna mer på;

Cancerfonden

Min Vårdplan Livmoderhals- och vaginalcancer 

Min Vårdplan Äggstockscancer 

Vid diagnos av gynekologisk cancer kan du behöva stöd och hjälp av flera olika yrkesgrupper i vården, och nedan har vi nämnt några olika professioner som kan bli aktuella för dig att få stöd och hjälp från;

Arbetsterapeut; Arbetsterapeuten arbetar med rehabilitering och habilitering och hjälper personer som har nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter. De kan exempelvis hjälpa genom information och råd om nya sätt att hantera vardagen, och genom exempelvis kompensatoriska lösningar som anpassningar eller hjälpmedel.

AT-läkare; AT-läkaren genomför allmäntjänstgöring, vilket är en del av läkarutbildningen och ett måste för att få läkarlegitimation.

BT-Läkaren; BT-läkaren har läkarlegitimation och genomför bastjänstgöring.

Cytodiagnostiker; Cytodiagnostikern arbetar med att undersöka cellprover och screeningprover.

Dietist; Dietisten kan ge dig råd samt stöd om kost och näring.

Fysioterapeut; Fysioterapeuten kan bland annat ge dig råd och stöd om fysisk aktivitet, smärta och andningsbesvär.

Gynekolog; Gynekologen är en läkare specialiserad på gynekologi, gynekologiska besvär och gynekologiska sjukdomar.

Gynekologisk tumörkirurg; Gynekologiska tumörkirurgen är en kirurg specialiserad på kirurgi av cancer i kvinnans könsorgan.

Gynonkolog; Gynonkologen är en läkare som är specialiserad på medicinsk- och strålbehandling av gynekologisk cancer.

Kirurg; Kirurgen är en läkare specialiserad på operation

Klinisk apotekare (klinisk farmaceut); Kliniska apotekaren kan ge råd om läkemedelsordinationer och hur läkemedel ska hanteras.

Kontaktsjuksköterska (kssk); Kontaktsjuksköterskan beskrivs ofta som spindeln i nätet. Hen har specialistkunskaper inom cancervård och har som uppgift att ge dig och dina närstående råd och stöd om diagnosen, behandlingen, rehabiliteringen samt uppföljningen. Kssk hjälper dig att vid behov nå andra yrkesgrupper i vården, lämnar över information till andra berörda vårdgivare som exempelvis kan vara andra sjukhus, hälsocentralen eller hemtjänsten. Kontaktsjuksköterskan ska se till att du får möjlighet att vara så delaktig i din vård som du vill och önskar. Du kan ha fler än en kssk.

Kurator; Kuratorn kan ge dig och dina närstående samtalsstöd samt vara din förlängda arm om du behöver komma i kontakt med olika myndigheter

Lymfterapeut; Lymfterapeuten behandlar och ger dig råd samt stöttning om lymfödem.

Narkosläkare (anestesiolog); Narkosläkaren är en läkare som är specialiserad på narkos vilket innebär sövning och övervakning under operation eller en undersökning som kräver att du sover.

Narkossjuksköterska; Narkossjuksköterskan är en sjuksköterska specialiserad inom narkos och förbereder dig inför en operation eller undersökning i narkos, övervakar dig under operationen/undersökningen och efteråt.

Onkolog; Onkologen är en läkare som är specialiserad på cancersjukdomar.

Operationskoordinator; Operationskoordinatorn samordnar och planerar operationer.

Patolog; Patologen undersöker och analyserar vävnadsprover och cellprover.

Psykolog och psykoterapeut; Psykologen och psykoterapeuten kan ge dig och dina närstående samtalsstöd samt hjälpa dig och dina nära att kunna hantera livssituationen.

Rehabiliteringskoordinator; Rehabiliteringskoordinatorn kan ge dig råd och stöd om rehabilitering och hjälpa dig att samordna dina kontakter.

Röntgenläkare (radiolog); Röntgenläkaren är en läkare som är specialiserad på att tolka röntgenbilder.

Sexolog eller sexualrådgivare; Sexologen eller sexualrådgivaren stödjer sexuell rehabilitering genom exempelvis stödsamtal och råd om sexuellt välbefinnande.

Sjukhusfysiker; Sjukhusfysikern arbetar med bilddiagnostik och strålbehandling.

Sjuksköterska; Sjuksköterskan har specialistkompetens inom omvårdnad och arbetar med att bevara god hälsa.

Specialistsjuksköterska; Specialistsjuksköterska är en sjuksköterska som har specialistkompetens inom ett specifikt område exempelvis onkologi.

ST-läkare; ST-läkaren gör sin specialisttjänstgöring till exempel inom radiologi, kirurgi eller onkologi.

Stomiterapeut; Stomiterapeuten förbereder dig (om det inte är en akutoperation, i så fall får du stöttning efteråt) genom samtal om vilken variant av stomi du kommer få, hjälper dig med stomiträning, hjälper dig med stomimaterial, stomiundervisning. De kan ge information till drabbade, närstående och vårdpersonal.

SVF-koordinator; SVF-koordinatorn är spindeln i nätet när det gäller Standardiserade Vårdförlopp (SVF), exempelvis arbetar hen med att samordna utredning för patienter med en välgrundad misstanke om cancer.

Underläkare; Underläkaren kan vara en läkarstudent som är i slutet av utbildningen eller är en legitimerad läkare som ännu inte har utbildat sig inom någon specialitet.

Undersköterska och vårdbiträde; Undersköterskan och vårdbiträden arbetar med praktisk omvårdnad. Du kan möta dem på många olika platser och instanser exempelvis på provtagningen, avdelningen, i hemsjukvården och inom hemtjänsten.

Uroterapeut; Uroterapeuten utreder och behandlar urinläckage, urinträngningar, underlivssmärtor, svag bäckenbotten och/eller om du har svårt att tömma blåsan.

 

Läs gärna mer på;

Min Vårdplan Livmoderhals- och vaginalcancer 

Min Vårdplan Äggstockscancer 

Syftet med kliniska studier är att få fram nya, effektiva och säkra diagnostiska metoder och behandlingar inom hälso- och sjukvården. En klinisk studie kan exempelvis öka kunskapen om en patientgrupp, läkemedel och/eller behandlingsmetod.

Det finns studier som riktar sig till personer som är friska eller som har en specifik diagnos, och ibland deltar båda grupperna i samma studie.

Alla kliniska prövningar och studier ska följa strikta regler och det ska finnas en studieplan som ska vara granskad och godkänd av ansvariga myndigheter. Dagens sätt att bedriva klinisk forskning utgår från Helsingforsdeklarationen, vilken antogs av Världsläkarförbundet 1964, och har genom åren uppdaterats. Deklarationen ger etiska riktlinjer för forskning på människor.

När ett läkemedel ska studeras måste läkemedlet först genomgå djurstudier innan det kan ges till frivilliga försökspersoner. Läkemedelsstudier brukar delas upp i fyra faser;

Fas 1 – Inledande prövningar där fokus är säkerhet. Behandlingen har vid laboratorietester och djurförsök visats sig lovande och man ska inleda klinisk forskning. I denna fas ingår ett mindre antal patienter, och dessa studier görs ibland med hjälp av individer som har en långt framskriden cancersjukdom där ingen etablerad behandling väntas hjälpa.

Fas 2 – Läkemedlet ges till en grupp patienter som har en viss sjukdom. Syftet är att se hur aktivt läkemedlet är för att behandla sjukdomen.

Fas 3 – Nu har studien fler deltagare syftet är att slutgiltigt definiera hur användbart läkemedlet är för att behandla sjukdomen. Exempelvis kan man jämföra mot standardbehandling eller placebobehandling.

Fas 4 – När läkemedlet finns ute på marknaden fortsätter så kallade fas 4 -studier, och syftet är att se att inga allvarliga eller oväntade biverkningar inträffar.

Vill du delta i en studie kan du besöka Cancerstudier i Sverige – vilket är en nationell databas med aktuella kliniska studier. I databasen finns endast studier som har pågående rekrytering av patienter.

Det finns några fas 1- enheter runt om i landet (idag i Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm) vilket är enheter som arbetar med fas-1 studier. Här kan du läsa mer om Fas 1-enheten på Karolinska.

I princip alla studier har inklusions-och exklusionskriterier vilket betyder att den som vill delta i en studie måste uppfylla vissa kriterier i enlighet med studiens syfte.

Är du intresserad av att delta i en studie ta kontakt med din behandlande läkare och berätta att du är intresserad. Du och din läkare har möjlighet att exempelvis undersöka databasen Cancerstudier i Sverige och se om det finns någon studie som kan passa just dig.

Att delta i en studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva berätta varför. Många patienter som deltar i studier tycker att det är mycket värdefullt och är oftare under tätare observationer. Genom att delta i studier kan du bidra till utveckling av nya behandlingsmetoder och läkemedel, vilket kan hjälpa dig själv och andra i framtiden.

Vill du delta i en studie och passar gentemot inklusions – och exklusionskriterierna har du rätt att få muntlig och skriftlig information samt möjlighet att ställa frågor om studien.

Vill du läsa mer om vad det kan innebära att delta i en klinisk studie besök gärna Cancerfonden.

Idag tar det väldigt lång tid att utveckla och godkänna ett läkemedel, normalfallet är cirka 12 år. Nätverket mot gynekologisk cancer arbetar för att försöka snabba på processen, utan att processen ska tappa i säkerhet och kvalitet.

En del av våra medlemmar runt om i landet deltar i olika studier, och vi får många gånger vara med och belysa patientperspektivet när en studie ansöker om godkännande.

Vi tycker dock att det pågår alldeles för få studier relaterat till gynekologisk cancer och vi arbetar för att samhället, sjukvården, akademin och läkemedelsbolagen ska ta krafttag och främja kliniska studier och studiemiljö. Är du intresserad att höra mer om vårt arbete relaterat till studier, skriv till oss på info@gyncancer.se/

Vi har också anordnat flera webbinarier och skrivit artiklar om kliniska studier, och på vår Youtube-kanal kan du ta del av filmat material.

Om du är intresserad av statistik om gynekologisk cancer finns det många bra länkar där du kan läsa mer. Nedan har vi sammanställt några länkar;

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Registret omfattar idag fyra delregister; livmoderkroppscancer, livmoderhals-och vaginalcancer, äggstockscancer och vulvacancer. Parametrar som belyses är exempelvis incidens och relativ överlevnad. Registret sammanställer regelbundet rapporter.

Socialstyrelsens ´Statistik om cancer´. Här finner du statistik som utgår från cancerregistret. Där finns kort fakta, rapporter och en statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken.

Om du är intresserad av statistik kring Standardiserade vårdförlopp (SVF) rekommenderar vi denna länk från Cancercentrum i Samverkan. Där kan du enkelt själv söka på den statistik du vill läsa mer om samt finns det rapporter att läsa.

#LevaLiteTillJAG VILLSe våra kampanjer
Läs mer härStöd oss direkt!Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem idagEtt enkelt sätt att stötta vårt
arbete
Bli medlem här
Stöd oss direkt!Bg 803-2229

Swish: 1230297762
Klicka här för att läsa om fler sättMinnesbevisWebbutik
Läs mer härStöd oss
direkt!
Bg 803-2229
Swish: 1230297762
Bli medlem
idag
Ett enkelt sätt att
stötta vårt
arbete
Bli medlem här